RODO

Rodo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zabezpieczamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań o kontakt: kamila@two4talents.com 

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Two4talents.com, zarejestrowana jako Two4Talents Kamila Złakowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Białowieskiej 19 lok. 40, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7251149335, Regon: 472923160

2.  Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe, będące danymi identyfikacyjnymi takimi jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres email, a także adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie przekaże Administratorowi w celu wykonywania przez niego zadań zgodnie z zawarta umową pisemną. Dane mogą być przekazane Administratorowi w formie pisemnej, korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej oraz w formie osobistego kontaktu z two4talents.com.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

3.  Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osoby, której dane dotyczą”. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

4.  Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu: zawarcia i wykonywania umów przez Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa art. 6 ust 1 lit. f RODO) oraz w pozostałych uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej zgody uzyskanej przez administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

5.  Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe Administrator może przekazywać: partnerom technologicznym, czyli podmiotom które świadczą usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz usługi księgowe, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają Administratora w procesach realizacji kampanii reklamowych. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych. Niezależnie od celu przetwarzania danych osobowych Administrator powierza dane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie zawartych umów.

6.  Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nim jeżeli wymaga tego realizacja zawartej umowy.

7.  Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

8.  Informacja o dobrowolności

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych będziemy musieli odstąpić od zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.